ClassIn X 一体机使用指南

一、打开后方总开关

打开ClassIn X 一体机后面的总开关(拨动一体机背面底部总开关键到“I”)
                    

二、开机

开机:单击一体机正面右下角开关机键开机(指示灯:未开机时呈现红;正在开机时呈绿红交替色;已开机后成长亮绿色)
熄屏:单击开关机键,屏幕变黑为熄屏状态(指示灯:长亮绿色)(再次点击开关机键重新激活屏幕)
关机:
1. 单击Windows开始键,然后点击关机(开机键旁指示灯:红,绿交替闪烁)
2. 一体机关闭Windows系统后提示“是否关机”,不需要进行任何操作(开机键旁指示灯:红,绿交替闪烁)
3. 一体机关机完成,屏幕变黑(开机键旁指示灯:长亮红色)
                          

三、OPS开机

找到一体机背面的OPS主机,按开机键开机
                              

四、进入到OPS频道

点击电脑左右两次中任意一边的悬浮按钮,然后点击正数第二个按钮,
2022-10-30
0 0